Beleidsplan - 2023-2025


Beleidsplan 2023 -2025

Deze notitie bevat onze beleidsvoornemens voor de jaren 2023-2025 en dient als leidraad voor ons bestuur. De notitie geeft inzicht in het ontstaan en de achtergrond van stichting Abracadabra en de doelen die wij nastreven. Ook leest u meer over de samenstelling en werkwijze van ons bestuur  en de wijze waarop wij het vermogen van de stichting beheren.

 

Ontstaan

Stichting Abracadabra is in 1993 opgericht door Vera van Drielen en Ron Adriaans. Zij waren toen bijna veertig en hebben geregeld dat hun bezittingen na hun overlijden toekomen aan de stichting. De eerste twintig jaar van de stichting zijn gebruikt om een basisvermogen op te bouwen waarbij zij de geldschieters van de stichting zijn. Die eerste jaren zijn gebruikt om een basisvermogen op te bouwen. Dat vermogen was vanaf 2015 voldoende om breder naar buiten te treden.

 

Missie en doelstelling

Onze missie is om jonge mensen en organisaties in het werkveld van kunst, cultuur en volksgezondheid met financiële bijdragen te steunen. Een steuntje in de rug om hen te helpen een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven. Een plek die recht doet aan hun kwaliteiten en ambities.

We realiseren onze doelstellingen door jaarlijks een bedrag van € 5.000,- beschikbaar te stellen met een maximum van € 1.000,- per aanvraag/project in de werkvelden kunst, cultuur en volksgezondheid (in de breedste zin van het woord). Hierbij maken we geen onderscheid in achtergrond of geloofsopvatting.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal twee en maximaal vier algemene leden. De zittingstermijn is onbeperkt. 

In de eerste jaren van de stichting waren behalve de oprichters ook de andere vijf bestuurders van vergelijkbare leeftijd als de oprichters. Sindsdien is één bestuurslid teruggetreden ten faveure van iemand uit een jongere generatie. Het voornemen is om in de komende jaren meer spreiding in leeftijd te realiseren.

 

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op:

  • spreiding van maatschappelijke kennis en ervaring; 
  • financiële en juridische kennis en ervaring;
  • kennis en ervaring op het gebied van kunst, cultuur en volksgezondheid;
  • spreiding in leeftijd.

 

Werkwijze

Wij staan voor een zorgvuldig beheer van ons vermogen, transparantie en consistentie in de bespreking van aanvragen en in de besluitvorming. We evalueren het besluitvormingsproces en stellen daar waar nodig bij.

We handelen altijd in het belang van de stichting. We letten hierbij op de trends in de samenleving en passen ons besluitvormingsproces indien nodig aan. We proberen te allen tijde belangenverstrengeling te voorkomen. Bestuursleden maken daarom intern melding van hun eventuele nevenfuncties. Als bestuursleden bij een aanvraag een persoonlijk of zakelijk belang hebben, nemen zij niet deel aan de bespreking en besluitvorming. Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen en het toekennen van subsidies hanteren we interne richtlijnen. Deze richtlijnen worden zo nodig jaarlijks geactualiseerd en zijn terug te vinden op onze website. 

 

Vanaf de oprichting in 1993 stond de stichting gerangschikt als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Met de wetswijziging van 2008 is die vervallen. De ANBI-status zal in 2024 worden aangevraagd.

 

Verslaglegging

We stellen jaarlijks een jaarrekening en een bestuursverslag op. 

 

Vermogensbeheer

Het is ons doel om het vermogen dat wij beheren zodanig constant te houden dat het mogelijk blijft jaarlijks € 5.000,- te kunnen besteden aan de aanvragen die passen binnen de doelstelling van de stichting. Hierbij richten wij ons op continuïteit, zorgvuldigheid en zekerheid. Vooralsnog vinden er geen beleggingen plaats, dat zal pas kunnen na het overlijden van de oprichters als hun bezittingen toekomen aan de stichting.

Er wordt niet aan fondswerving gedaan.

 

Public Relations

Ons streven is dat de stichting in de komende jaren een bredere bekendheid gaat krijgen in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Hiertoe werken we gerichte strategie uit. Aanvragen vanuit andere provincies en passend in onze doelstelling, worden niet uitgesloten. Hiervoor gebruiken we onze website. Daar waar nodig zullen we een persbericht verspreiden met daarin vermelding van de gehonoreerde aanvragen. 

Daarnaast onderhouden we persoonlijk contact met de aanvragers, bijvoorbeeld  tijdens de opening of het bijwonen van door ons gesponsorde projecten.

 

Abracadabraprijs

Op den duur zullen we als stichting De Abracadabraprijs instellen die dan bestemd is voor een in het oog springend project of aanvrager waaraan subsidie is verstrekt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,--.

Het doel van de prijs is tweeledig: we zetten de winnaar in het zonnetje en brengen het werk van onze stichting onder de aandacht bij het publiek en dus potentiële aanvragers.

 

Vooruitblik

De verwachting voor de komende jaren is dat het subsidiebudget op het niveau van de voorgaande jaren (€ 5.000,-) kan blijven. Wij streven ernaar om het jaarlijks begroot bedrag bestemd voor honorering van aanvragen ten volle in te zetten.

 

Cuijk, 18 maart 2023