Privacyverklaring

Onderstaand tref je de Privacyverklaring van Stichting Abracadabra aan. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de stichting gebruikt worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je vragen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Abracadabra, stuur dan een mail naar stichtingabracadabra@yahoo.com. 

 

DOEL PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Stichting Abracadabra. 

Hieronder worden deze doelen toegelicht: 

  • Aanvragen en uitkeringen Wanneer je contact opneemt met Stichting Abracadabra via ons mailadres, gebruiken wij alleen die gegevens die nodig zijn om een aanvraag voor financiële ondersteuning te kunnen beoordelen. 
  • Het betreft: naam, adres, functienaam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, projectomschrijving en begrotingsgegevens. 
  • Cookies of vergelijkbare technieken Stichting Abracadabra gebruikt geen cookies. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Stichting Abracadabra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

  • Aanvragen: wij bewaren deze gegevens in ons mailbestand. 
  • Subsidieverstrekking: de gegevens van partijen die subsidie ontvangen worden bewaard ten behoeve van de jaarstukken. De jaarstukken zijn niet openbaar. De namen van de organisaties die een uitkering hebben ontvangen worden openbaar gemaakt op de website. 
    De stichting heeft geen ANBI-status. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Abracadabra. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stichtingabracadabra@yahoo.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Stichting Abracadabra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Stichting Abracadabra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Stichting Abracadabra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.